Voorbehouden handelingen

 
Voorbehouden handelingen
Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Drenthe.

Raamovereenkomst/Wet BIG
De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.

Voordeel raamovereenkomst op kringniveau
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de Huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze handleiding geeft u als huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ die in 2019 is opgesteld. Zo zijn uitvoeringsverzoeken alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen. Ook is het met de herziene handleiding mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Administratief voor u minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Gesloten raamovereenkosten tussen de kring en VVT-instellingen in Drenthe
Wij willen u faciliteren door een kringbrede raamovereenkomst voorbehouden handelingen af te sluiten met de VVT-instellingen in Drenthe. In 2019 is de raamovereenkomst uit 2013 herzien. De kring heeft namens haar leden daarom in 2020 de herziene raamovereenkomst en het uitvoeringsverzoek (zie hieronder onder downloads) ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen. Wilt u weten of de VVT-instelling(en), waarmee u samenwerkt er ook bij staat, dan kunt u dit in de tabel hieronder zien. Indien er instellingen zijn waaraan u voorbehouden handelingen wilt delegeren die niet zijn aangesloten via de raamovereenkomst, dan kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. Indien deze insteling een raamovereenkomst met de kring wil sluiten dan kunt u hen verwijzen naar Huisartsenkring Drenthe.

Overzicht VVT instellingen
VVT instelling Datum overeenkomst getekend retour
Accolade Zorggroep  
Allerzorg B.V. 07.07.2021
Arendshorst 30.06.2014
Arlero Thuiszorg 12.05.2014
Beter Thuis wonen Thuiszorg Drenthe 14.12.2020
Buurtzorg Nederland, regio Drenthe 19.06.2020
CarePool 03.06.2014
Curadomi 26.08.2014
De Stouwe 27.07.2014
Icare 06.09.2021
Interzorg 30.06.2014
Leveste  
Liante Zorggroep 20.12.2021
Mens en Zorg regio Drenthe 12.05.2014
PGVZ 15.06.2020
Zorgcombinatie Noorderboog 24.06.2020
Zorggarant 24.10.2014
Zorgspectrum Het Zand 23.11.2020
Zorggroep Drenthe Holding 30.06.2014
Zorggroep Meander  06.09.2021
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 14.07.2021
Zorggroep Tangenborgh 17.07.2014
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties 07.02.2018
De Zorgzaak B.V. 06.07.2021
Treant zorggroep 26.07.2021

Downloads
Modelovereenkomst voorbehouden handelingen 
Uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen
Handleiding voorbehouden handelingen

Meer informatie
Voor meer informatie over voorbehouden handelingen klikt u hier

Vragen
Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met LHV-bureau Noord-Nederland, e-mail: huisartsenkringdrenthe@lhv.nl of tel: 085 048 0101