OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

 
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier
Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. 

De LHV, NHG en InEen hebben besloten om samen te werken om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS. Dit doen we binnen het vierjarige programma OPEN.

Financiering

Voor de financiering van OPEN zijn afspraken gemaakt binnen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. Het grootste deel van de toegekende subsidie zal gaan naar ondersteuning van de huisartsen(organisaties).
Huisartsen die deelnemen aan OPEN kunnen -mits zij aan 4 voorwaarden voldoen- in de periode 2020 tot en met 2022 daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op € 2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief.

Voor meer informatie over OPEN zie de website van de LHV.

Aanpak OPEN

Op landelijk niveau worden vanuit het OPEN-programma huisartsen(praktijken) en eerstelijnsorganisaties ondersteund en ontzorgd bij het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. In het belang van de patiëntenzorg, om hen mogelijkheden te bieden hun praktijkvoering efficiënter te maken én om te zorgen dat zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Het programmabureau OPEN stelt eisen op waaraan ICT-leveranciers moeten gaan voldoen en schakelen met hen om te zorgen dat de benodigde technische ontwikkelingen worden doorgevoerd. De leveranciers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden vanuit de subsidie van VWS. Zo zorgt ze ervoor dat de kosten die de leveranciers moeten maken voor aanpassingen, niet doorberekend kunnen worden aan de huisartsen.

Daarnaast bieden ze huisartsen(praktijken) ondersteuning bij de implementatie van online inzage.

Planning

Vanaf mei 2019 is de financiering voor het OPEN-programma beschikbaar gesteld en kunnen de regionale coalities van start. Er worden regionale coalities gevormd van samenwerkende Huisartsenkringen, zorggroepen, koepels van gezondheidscentra e.d. voor de regionale implementatie van OPEN. Huisartsenpraktijken kunnen zich vervolgens bij één van deze coalities aansluiten.

In Drenthe bestaat de regionale coalitie door de LHV-Huisartsenkring Drenthe en HZD. HZD is de aangewezen penvoerder en projectleider.