Vragen en antwoorden POH GGZ bijeenkomst 29.10.2013

 
 

Verdwijnt de eigen bijdrage in de 1e lijns GGZ in 2014?

Ja, die vervalt. De patiënt betaalt alleen eigen risico, geen eigen bijdrage. Let wel: de lichtste dbc kost meteen het gehele eigen risico.

Wat is precies een DSM diagnose (AS 1, AS2) in verband met verwijzing?

De DSM IV kent diagnostiek vanuit 5 assen:

 • As I: Klinische stoornissen & andere toestanden die klinische aandacht vergen
 • As II: Persoonlijkheidsstoornissen & verstandelijke handicaps
 • As III: Algemene medische toestand
 • As IV: Psychosociale en omgevingsproblemen
 • As V: Globaal functioneren

As I en As II zijn bestemd om alle verschillende stoornissen en toestanden in onder te brengen. As I herbergt o.a. de 'grote psychiatrie', met hoofdgroepen van stoornissen als:

 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornissen
 • Angststoornissen, zoals paniek en fobieën
 • Dissociatieve stoornissen, zoals amnesie en depersonalisatie
 • Eetstoornissen
 • Slaapstoornissen

As II is gereserveerd voor o.a. de persoonlijkheidsstoornissen. De stoornissen van As I komen vooral in episodes voor en van AS II zijn min of meer chronisch.
Bij een vermoeden van een diagnose op één van de twee assen kan doorverwezen worden naar de GBGGZ of SGZ. Om dit makkelijker te maken is er in opdracht van VWS door bureau HHM een verwijsmodel ontwikkeld. Aan dit model hebben ook huisartsen meegewerkt en wordt breed gedragen door het GGZ-veld. Er is ook een NIPverwijsmodel. In het verwijsmodel is aangegeven hoe huisartsen worden geacht op basis van deze criteria te verwijzen. De zorgvraag bepaalt dus waarnaar de huisarts de patiënt verwijst. Het is ook aan huisartsen om de samenloop van criteria te beoordelen. Daarvan mag de huisarts gemotiveerd afwijken.
Aanvullende informatie screeningsinstrument: Centraal staat de vraag of er wel of geen DSM diagnose bestaat. Hiervoor wil men vanuit het bestuurlijk akkoord een screeningsinstrument verplicht stellen. De LHV en NHG zijn hier geen voorstander van.

Hoe gaat het tijdens ANW. Wat als er een crisis is? Is het een idee om een POH GGZ op de post te laten werken?

In de ANW is waarschijnlijk ook een toename van patiënten te verwachten. Dit hoeven geen crisisgevallen te zijn. Om deze reden zijn er bij diverse huisartsenposten projecten gestart. Niet met een POH maar met verpleegkundig specialist GGZ. Wat de crisis betreft verandert er niets.

Kan alleen de huisarts verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ? Of kan dit ook van de basis generalistische GGZ naar de gespecialiseerde? (van 2e naar 3e echelon).

Ja, alleen de huisarts kan doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. In de Zorgverzekeringswet (artikel 14, tweede lid) is bepaald dat zorgverzekeraars in hun polissen de verwijzer(s) naar de geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, moeten opnemen. De huisarts moet in ieder geval tot die verwijzers behoren. Deze bepaling geldt ook voor de gespecialiseerde GGZ. Deze bepaling biedt de zorgverzekeraar de bevoegdheid te bepalen dat, behalve de huisarts, ook de generalistische Basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ mag verwijzen. Verzekeraars hebben echter aangegeven dat alleen de huisarts naar de gespecialiseerde GGZ kan verwijzen en de generalistische Basis GGZ niet. Hiermee volgen de zorgverzekeraars het advies van het CVZ. In het Bestuurlijk Akkoord GGZ is afgesproken dat de generalistische Basis GGZ via de huisarts of een andere hulpverlener (jeugdarts, bedrijfsarts etc.) toegankelijk is en dat de zorgverzekeraars dit in hun polissen opnemen. Er zijn zorgverzekeraars (o.a. CZ) die de jeugdarts ook laat verwijzen naar de specialistische GGZ.

Het blijkt soms lastig in te schatten hoeveel patiënten te verwachten. Hoeveel uren POH-GGZ heb ik nodig?

Het is niet eenvoudig inzicht te krijgen in de eigen populatie. Advies kan zijn te beginnen aan de veilige kant qua aantal uren. Uitbreiden is ieder kwartaal mogelijk.

Hoe verantwoorden?

Verantwoording is geregeld per zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden.

Is de POH-GGZ BIG geregistreerd?
Nee, zie document ProGez, de POH-GGZ is een functie en geen beroep en als zodanig is de POH-GGZ niet BIG geregistreerd. Er is nog geen jurisprudentie maar een SPV of GZ psycholoog met BIG registratie die werkzaam is als POH-GGZ blijft verantwoordelijk voor eigen professioneel handelen.

Is de huisarts eindverantwoordelijk voor alle handelen van de POH-GGZ?

Ja.

De huisarts is ook verantwoordelijk voor de nascholing van de eigen POH-GGZ (in dienst)?

Ja, als een POH-GGZ in dienst is van de huisarts, dan valt deze POH-GGZ onder de CAO huisartsenzorg, dat wil zeggen dat de huisarts ook verantwoordelijk is voor nascholing.

Is de "consultatiemogelijkheid" ook te gebruiken om een diagnose te laten stellen?

Zie NZA-document. Er zijn geen vormbeperkingen. Dit betekent dat in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering aangegeven wordt wat mogelijk is onder de consultatiemogelijkheid. Voor Achmea bestaat die mogelijkheid wel.

Is het een goed idee om de POH-GGZ-uren te verdelen over verschillende personen met ieders eigen expertise?

Indien er binnen de praktijk behoefte is aan expertise op het gebied van GGZ bij verschillende groepen, bijvoorbeeld jeugd of ouderen, dan kan dit zeker nuttig zijn. Houdt hierbij wel rekening dat deze groep gebaat is bij niet te veel wisselingen van behandelaars/begeleiders. Dit betekent dat er niet eerst naar een algemene POH-GGZ verwezen wordt voordat de specifieke expertise aan bod komt.

Hoe vraag ik POH-GGZ aan?

Een POH-GGZ kan door een praktijk rechtstreeks aangevraagd worden met aanvraagformulier POH-GGZ. Verder is informatie te vinden op de websites van:
LHV
ProGez
Achmea

Hoeveel uur staat precies voor de diverse vormen van generalistische basis GGZ?

Zie document klik hier

Waar valt stabiele problematiek onder als iemand wel een DSM diagnose heeft?

Als de problematiek niet crisisgevoelig is en een laag risico heeft valt deze onder de huisarts/POH-GGZ. (zie hiervoor het verwijsmodel). Het is hierbij van belang om op regionaal niveau hierover goede afspraken te maken bijvoorbeeld over overdracht en terugverwijzing in geval van decompensatie.

Biedt Indigo contractering via derden aan?

Indigo biedt zowel de contractering via derden als de mogelijkheid van detachering. Neem voor meer informatie en voorwaarden contact op met Indigo.