Veranderingen in de jeugdzorg: wat is de stand van zaken in Drenthe

 
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Ook voor kinderen met beperkingen of psychische problemen. Doel is de druk op gespecialiseerde zorg terug te dringen en de verkokerde manier van werken binnen de jeugdhulp aan te pakken. Voordeel is dat bestaande schotten en financiële drempels verdwijnen. Naast de stelselwijziging, moet ook worden bezuinigd. Belangrijk aandachtspunt is dat gemeenten in de toekomst voldoende zorg inkopen. Er kunnen vervelende situaties ontstaan als verwijzingen niet kunnen worden gehonoreerd, in de eerste plaats voor de patiënt, maar ook voor de huisarts als dit betekent dat de zorgvraag bij hem toeneemt.

De concept Jeugdwet is net naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de zomer start het politieke traject en kunt u meer informatie verwachten.

Gemeentelijke taken in de nieuwe Jeugdwet:

• Jeugdgezondheidszorg
• Gemeentelijke opgroei- en opvoedingsondersteuning
 
• Gesloten jeugdzorg
 
• Provinciale jeugdzorg
• Jeugdbescherming
• Jeugdreclassering
 
• Jeugd GGZ
 
• Jeugd verstandelijk beperkt
• Begeleiding
• Persoonlijke verzorging

Aanpak in Drenthe

In Drenthe trekken de gemeenten bij de voorbereiding van de transitie gezamenlijk op. Zo is ereen expertteam inkoop gevormd. In het expertteam zijn naast gemeenten ook organisaties uit de jeugdzorg vertegenwoordigd zoals CJG, bureau Jeugdzorg, MEE, Accare, GGZ Drenthe, GGD etc.

Kring Drenthe neemt deel aan het expertteam inkoop.Tijdens een van de bijeenkomsten is de positie van de huisarts gepresenteerd en zijn (on)mogelijkheden toegelicht. Duidelijk werd dat de huisartsenzorg feitelijk buiten het gemeentelijk budget voor jeugdzorg valt maar wel een belangrijke rol heeft bij signalering, toegang, dossier, etc.

Uitgangspunten voor de inkoop zijn: minder overheid, meer eigen kracht, ontkokering, toegevoegde waarde kunnen aantonen (effectieve zorg) evidencebased (minimaal practicebased) inverventies, verschuiving van zware zorg naar lichte zorg, meer preventie. Het inzetten van één regisseur (instellingsonafhankelijk) per gezin wordt als oplossing gezien. Sociale teams vormen de verbinding met o.a. de aansluiting op onderwijs, voorschool en huisarts.

Meer lezen?

Voor achtergrondinformatie over het waarom van de stelselwijziging jeugd bekijkt u de factsheet.
Voor meer informatie over de transitie jeugd in Drenthe en de verschillende werkgroepen bekijkt u de website.