Standpunt bestuur SKHNN en kringbestuur inzake nieuwe klachtenregeling

 
Eén regio-gebonden klachtenfunctionaris voor de hele huisartsenzorg én een huisartsengeschillencommissie. Daarvoor pleit het bestuur van de SKHNN (Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland).

Het bestuur van de SKHNN heeft het kringbestuur gevraagd dit in te brengen bij de LHV-Ledenraad aangezien de LHV een belangrijke rol speelt bij de uitwerking van de nieuwe klachtwet en nadere vormgeving van de Geschillencommissie. Het kringbestuur is net als het SKHNN bestuur van mening dat de regionale oriëntatie van de huidige klachtencommissies zeer waardevol is en pleit daarom voor een geschillencommissie die alleen voor huisartsen werkt.

Daarnaast zijn we voorstander van één regio-gebonden klachtenfunctionaris voor de hele huisartsenzorg. Wij zijn geen voorstander van lokale initiatieven om een klachtenfunctionaris aan te stellen.

De WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) wordt in twee delen ingevoerd. Het onderdeel kwaliteit in 2016 en het onderdeel klachten en geschillen in 2017.
Huisartsen hoeven dus pas per 1 januari 2017 te voldoen aan het onderdeel klachten en geschillen. Het jaar 2016 is voor dit onderdeel een overgangsjaar. De nieuwe wet betekent dat per 1 januari 2017 voor huisartsen de verplichting vervalt om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling en moet vanaf die datum een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben. Verder voorziet de wet in de instelling van een Geschillencommissie.

De SKHNN zal worden opgeheven als aan alle verplichtingen is voldaan. Het bestuur van de SKHNN zet zich er voor in de overgangsperiode zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.