Kringbestuur schort een aantal externe overleggen op vanwege risico op boete

 
Huisartsenzorg wordt steeds verder geïncorporeerd in een marktmodel vallend onder de mededingingswet. Volgens de huidige interpretatie van de NMa-regelgeving kan het strafbaar zijn om als huisartsbestuurder de huisartsen/leden te vertegenwoordigen. Immers ook jaren later blijken activiteiten ter verbetering van de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verboden en beboet te kunnen worden.

Bespreking Mededinging in de Ledenraad van 17 februari

Ledenraad-afgevaardigden hadden de LHV verzocht in kaart te brengen welke activiteiten mogelijk risicovol zijn in het licht van de Mededingingswet. Het bleek echter niet mogelijk een eenduidige lijst samen te stellen met posities, rollen of taken die wel of niet zijn geoorloofd. Het ligt in de nuance: wat zet je op de agenda, welke onderwerpen bespreek je met elkaar. Als handvat dient de uitgave 'Samenwerken en concurreren in de zorgsector' van de NMA, waarop de NMa nog enkele aanvullingen zal doen. De Ledenraad constateerde dat wat in deze brochure staat ongetwijfeld juridisch juist is, maar voor de werkvloer een optelsom van abracadabra is. De Mededingingswet lijkt voorbij te gaan aan de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk. Er zal nadrukkelijker een vertaalslag gemaakt moeten worden naar de huisartsenpraktijk om de 'signalen van een andere planeet' begrijpelijk te krijgen voor de gemiddelde huisarts.

Na ampel overleg hebben bestuursleden van de Kring Drenthe besloten een aantal overleggen met externe partijen op dit moment niet langer verantwoord te achten. Wij hebben dan ook tot onze spijt moeten besluiten een aantal vertegenwoordigende functies voorlopig te moeten opschorten. Wij hebben dit in een brief laten weten aan WZA, Icare en STAMM. Het overleg van 7 kringen met Achmea was al eerder gestaakt.

Het is overigens toegestaan van de mededingingswet af te wijken, indien de voordelen voor patiënten groter zijn dan vermeende nadelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor samenwerking in het kader van kwaliteitsverbetering. De NMa zal binnenkort nader toelichten wanneer in hun optiek overleggen vanuit kwaliteitsoogpunt zijn toegestaan.
Wij adviseren ook regiocommissies, hagro's en coöperaties om goed kennis te nemen van de risico's.