Herziene raamovereenkomst voorbehouden handelingen VVT-instellingen

 
De handleiding ‘Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging’ is vorig jaar herzien. Mogelijk heb je hier al meer over gelezen in het LHV-weeknieuws. Heb je dit bericht gemist? Wij zetten alle belangrijke informatie nog eens voor je op een rij.

De herziene handleiding geeft je handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren. De herziening is gebaseerd op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ook is geanticipeerd op de verschuiving van zorg uit het ziekenhuis naar de huisartsen. Meer informatie hierover kun je vinden op de LHV-website.

Wat is verder nieuw?

  • Minder administratieve lasten: uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet meer bij risicovolle handelingen.
  • De opdracht is vormvrij: in de praktijk vindt de opdracht met een uitvoeringsverzoek vaak schriftelijk plaats. Door de herziening is het ook mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Dit is voor jou administratief minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 

LHV-kring Drenthe sluit raamovereenkomsten met de VVT-instellingen namens alle huisartsen binnen het kringgebied

Voor zowel de huisarts (opdrachtgever) als de betrokken zorgverlener (opdrachtnemer) is in de Wet BIG als voorwaarde opgenomen dat de opdrachtnemer bekwaam moet zijn om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit veronderstelt dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer persoonlijk een bepaalde opdracht geeft en nagaat of de desbetreffende zorgverlener bekwaam is. In de praktijk is een dergelijke regeling niet werkbaar. Veelal bestaat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geen één-op-één-relatie. Ook kan de opdracht door meer verpleegkundigen en/of verzorgenden worden uitgevoerd (in verband met wisselende diensten en langdurige zorg).

Om toch op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan bovengenoemde voorwaarde uit de Wet BIG, kunnen de VVT-instellingen met jou (of uw huisartsen-/SO-groep) een raamovereenkomst sluiten. Hiermee spreekt de huisarts als opdrachtgever af de verantwoordelijkheid te nemen voor een zorgvuldige opdracht waarbij aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Voor de uitvoering van de opdracht garanderen VVT-instellingen dat zij de opdracht door bekwame zorgverleners laten uitvoeren. Daarmee staan ze voor kwaliteit en nemen partijen ieder hun verantwoordelijkheid voor goede samenwerking in de zorg.

Om te voorkomen dat je met verschillende instellingen een raamovereenkomst moet sluiten en om je werk uit handen te nemen, regelt de kring deze overeenkomsten voor jou. Dit hebben we al eerder gedaan in 2013/2014. Onlangs hebben wij de VVT-instellingen die actief zijn in de regio Drenthe aangeschreven met het verzoek de herziene raamovereenkomst met ons te sluiten. Deze raamovereenkomsten gelden niet alleen voor LHV-leden, maar voor alle huisartsen die vallen binnen het werkgebied van de kring.

Tot de nieuwe raamovereenkomst is gesloten, blijft de huidige raamovereenkomst uit 2014 van kracht. Op de kringwebsite kun je zien met welke VVT-instellingen de kring een raamovereenkomst heeft gesloten. Deze lijst zal telkens geüpdatet worden.

Meer informatie over dit onderwerp lees je op de LHV-website