Covid vaccinatiebeleid

Besluitvorming en het gevoerde Covid vaccinatiebeleid
 
Beste Drentse huisartsen, Veel leden hebben vragen over de besluitvorming en het gevoerde COVID vaccinatiebeleid. Dit vaccinatieprogramma verloopt ingewikkeld en trekt een zware wissel op onze praktijkvoering. In deze brief willen we jullie daarom uitleg geven en tevens het hopelijk laatste besluit van de LHV ledenraad d.d. 22 april omtrent de vaccinatiestrategie toelichten.

ls bestuur hebben we steeds intensief contact gehad met het hoofdbestuur van de LHV en geparticipeerd in vele (extra) LHV ledenraden. Op basis van de input van de HCH-coördinatoren (HCH staat voor Huisartsen coördinatoren HaROP) en in goed overleg met Jan Schaart en Ron Wissink, onze vertegenwoordigers in de ROAZ, hebben we als bestuur de Drentse inbreng in de LHV ledenraad verdedigd.

De huisartsen kregen in het najaar van 2020 het verzoek van de minister om de GGD te ondersteunen met het vaccineren. Gezien onze ervaring en expertise zou dit onze eigen griepvaccinatie (GV) populatie betreffen. Vanuit een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk uit de coronacrisis te komen besloten de huisartsen hieraan mee te werken. Onze extra inzet zou bestaan uit het zo snel mogelijk vaccineren van onze meest kwetsbare populatie. Het bestuur heeft bovenstaande gedachte uitgedragen en zich gesteund gevoeld door de grote bereidheid van jullie allen om deze klus te klaren.  

Eind december dienden de eerste obstakels zich aan: Pfizer werd niet geschikt geacht voor de huisartsenpraktijk, de aantallen beschikbare vaccins bleken tegen te vallen en op advies van de Gezondheidsraad moest elke patiënt 15 minuten geobserveerd worden. De kleine aantallen beschikbare vaccins zorgden voor logistieke problemen t.a.v. het uitrollen van de vaccinaties. Op 4 januari werd tijdens een extra LHV ledenraad vastgesteld dat de strategie noodgedwongen af moest wijken van de griepvaccinatie. Huisartsen zouden met het Moderna-vaccin gaan werken en allereerst patiënten in de kleinschalige woonvormen  en de niet mobiele thuiswonende patiënten gaan vaccineren. AstraZeneca (AZ) werd gereserveerd voor andere groepen. 

Op 3 februari moest de strategie opnieuw aangepast worden en gaf het bestuur (na afstemming met de HCH coördinatoren ) akkoord AZ te vaccineren aan de 63-64 jarigen, later uit te breiden met 60-63 jarigen bij voldoende vaccins. Hierbij zouden wij ons eigen personeel eveneens met AZ vaccineren. Dit besluit is unaniem door alle LHV-kringen in Nederland genomen en daarmee een democratisch besluit en een toezegging aan de minister. Als bestuur hebben we steeds alle stemmen gewogen, net zoals ons LHV bestuur overigens, maar je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Wij hopen dat die Drentse huisartsen die moeite hebben met de toen gemaakte afspraken dit kunnen begrijpen. 

Het grootste probleem is ontstaan door alle onrust en verwarring rondom het AZ vaccin. Dat er na miljoenen vaccinaties een zeer zeldzame bijwerking aan het licht kwam, was niet te voorzien. Van het gevoerde beleid door de minister en de Gezondheidsraad kun je van alles vinden, maar zij bepalen. Drenthe had in ieder geval op het moment van de twee vaccinatiestops van AZ vaccinaties de pech aan de beurt te zijn voor de uitrol van de vaccinaties. Dat heeft een hausse aan telefoontjes opgeleverd en nog steeds. Het is de vraag of het overnemen van de vaccinaties door de GGD hier een einde aan zal maken. Veel patiënten zullen advies blijven vragen aan hun eigen huisarts. Bestuur en HZD geven zoveel mogelijk via de regionale media actief informatie aan de  Drentse bevolking.

Zo ontstond een ingewikkelde afweging tussen enerzijds de belangrijke rol die wij als huisartsen vervullen en anderzijds de druk die op onze dagpraktijken ontstond. Deze druk werd verschillend beleefd; er waren huisartsen die acuut wilden stoppen met vaccineren en huisartsen die graag de snelheid erin wilden houden. Als bestuur hebben wij hier tijdens de LHV ledenraad van 13 april aandacht voor gevraagd. Voor de LHV betekende het navigeren tussen de grote politieke druk die op de huisartsen gelegd werd en de zorgen over de gevolgen voor de reguliere huisartsenzorg en praktijken. Besloten werd tot een ledenenquête die op 22 april besproken is tijdens een (alweer) ingelaste extra LHV ledenraad.

Op basis van de uitslagen van de enquête en de snel toenemende vaccinatiecapaciteit van de GGD heeft de LHV ledenraad de volgende afspraken tussen VWS en RIVM geaccordeerd:

  1. De huisartsen maken de vaccinaties van de huidige groep van 60 tot en met 64 jaar af, zowel de eerste als tweede vaccinatie.
  2. Huisartsen leveren de gegevens over patiënten uit de griepprikpopulatie aan bij verzendhuis DMDR, voor vaccinatie door de GGD .
  3. Huisartsen kunnen gevraagd worden medisch toezicht te houden bij de GGD vaccinaties.

Overigens heeft de KNMG vorig weekend een standpunt uitgebracht t.a.v. het gebruik van AZ < 60 jaar in uitzonderlijke gevallen. Zie de link op de KNMG website voor meer informatie.

De volgende tarieven zijn vastgesteld:

1. 

Tarief vaccinatie door huisartsen 

€ 21 

 (per prik /SNPG)  

2. 

 Tarief niet mobiele thuiswonenden 65+

€ 90

 (per prik /SNPG)

3. 

 Regeling VWS voor aanvullende kosten 2021

 € 1,22

 *

* per ION voor aanleveren van de griepvaccinatiegroep < 60 jaar, patiënten met het Downsyndroom en patiënten met een BMI > 40, het selecteren en uitnodigen van mensen van 90 jaar en ouder voor vaccinatie door de GGD en het selecteren van patiënten in kleinschalige woonvormen voor vaccinatie door mobiele teams vanuit de huisartsenpost

NB       
- Over deze tarieven is de LHV met VWS nog in overleg, omdat sindsdien is gebleken dat het werk meer behelsd dan toen het tarief werd vastgesteld. Voor de actuele stand van de tarieven verwijzen we naar de LHV website.
- Voor een medisch inhoudelijke hulpvraag m.b.t. vaccinatie kan een consult gedeclareerd worden (< 5 min, 5-20 min, > 20 min).                    

Als bestuur hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor het belang van aan de ene kant een  gemeenschappelijke huisartsenstem en aan de andere kant regionale vrijheid in het afstemmen van beleid met de ROAZ (GGD, VVT en ziekenhuizen). Het is goed te merken dat er de laatste maanden sprake is van goede afstemming tussen InEen, NHG en LHV, ook in de media. Regionaal is de samenwerking met de GGD eveneens verbeterd. De GGD is inmiddels op stoom gekomen mb.t. het vaccineren.
 
Inherent aan een crisissituatie is dat je ingehaald wordt door de realiteit. We zijn in een vaccinatieproces terecht gekomen dat dagelijks verandert en wat veel gevergd heeft. Dit geldt voor de vele overleggen waar steeds weer alle HCH-coördinatoren bereid waren om samen met ons, DHC/HZD, mee te denken over het beleid. Dit geldt ook voor de medewerkers van HZD/CHD en zeker ook voor de LHV die vaak meerdere malen per dag overleggen met VWS en RIVM.
 
We hopen jullie via deze brief duidelijk gemaakt te hebben hoe de afwegingen verlopen zijn. Als bestuur zijn we trots op hoe de huisartsen in Drenthe met elkaar hun schouders gezet hebben onder het goed organiseren van de vaccinaties in hun praktijken. We hopen tevens dat de afspraken die er nu liggen iedereen wat lucht geven.  Maar we zijn er nog niet, de komende tijd blijft spannend en ook na alle vaccinaties zullen we vast nog regelmatig opgeschrikt worden door mutaties.

Laten we er vooral ook voor elkaar zijn op het moment dat je merkt dat een collega het zwaar heeft. Vraag hier eens naar. Weet je ook gesteund door de LHV, NHG en uiteraard onze regionale organisatie HZD/CHD. Trek als het nodig is aan de bel: alle medewerkers staan klaar om met je mee te denken hoe ze kunnen ondersteunen. En weet ons te vinden bij vragen en of problemen.
 
Mede namens Martijn, Olaf, Yoeri en Pieter,
Lamiek Westerhof, voorzitter Drentse Huisartsen