Bericht van de kringvoorzitter inzake Achmea en St. DKB

 
In de ledenvergadering dinsdagavond 30 september is onder meer uitgebreid informatie verstrekt over de nieuwe financiering in 2015 en de uitwerking daarvan door Achmea. Ook is uitvoerig gesproken over de stand van zaken in de omvorming van de nascholingsorganisatie van stichting DKB (Drenthe samen met Zwolle/Flevo/Vechtdal) naar een Drentse stichting DKB.

Over beide onderwerpen kan ik informatie toevoegen.

Achmea:
Woensdagochtend 1 oktober hebben we het reguliere overleg met Achmea over de toekomst van de huisartsenzorg in Drenthe aangegrepen om over een aantal punten verheldering te vragen. Een aantal daarvan wil ik jullie noemen:
-          De verwachte inkomensdaling op praktijkniveau door het verplaatsen door de NZa van een aantal M&I-verrichtingen naar het eerste segment met bijbehorende meestal lagere tarieven. We hebben besproken dat, hoewel de opzet is dat het landelijk budgettair neutraal zal zijn, regionaal in Drenthe wel eens een te groot effect kan hebben, gezien het feit dat hier altijd al veel verrichtingen werden gedaan, vergeleken met de grootstedelijke gebieden. Achmea heeft toegezegd naar  grote schokeffecten op praktijkniveau te zullen kijken en er op terug te komen.
-          Achmea gaf ter verduidelijking aan, dat de prescriptiemodule qua opzet gelijk blijft aan het afgelopen jaar. Dit is dus iets anders dan de prestatiebeloning voor het voorschrijven, waar landelijk discussie over is tussen de LHV en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Achmea heeft aangegeven, de bezwaren van o.a. de LHV tegen de door ZN opgestelde systematiek te kennen en daar serieus naar te willen kijken.
-          Met betrekking tot het digitale screeningsinstrument GGZ gaf men aan, dat dat niet zo bedoeld is, als het nu te lezen is; dit zou worden meegenomen en gecorrigeerd.

St. DKB:
Na uitvoerig overleg met accountants en de controller van ProGez, kan ik het volgende meedelen:
-          De  financiën voor de nascholingsorganisaties in Drenthe zullen op de gebruikelijke wijze worden geregeld via het bestaande rekeningnummer. Nog openstaande facturen zijn inmiddels betaald.
-          Er zijn belangrijke stappen gezet in de verdere opsplitsing van de Stichting. De verwachting is, dat we binnen twee maanden een definitieve St. DKB Drenthe hebben, maar in ieder geval voor het einde van het jaar.