Aansprakelijkheid bij medicatie-overdracht

 
Huisartsen en apotheekhoudende huisartsen kunnen aansprakelijk worden gesteld als zij nalaten medicatiegegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners in de keten, zoals huisartsenposten. Dit is de uitkomst van een onderzoek op basis van een casus uit Drenthe. Deze casus is nader uitgewerkt op basis van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens. Voor apotheekhoudende huisartsen geldt bovendien een nadere aanwijzing van de IGZ hierover in 2013.

De casus
In een door het Drentse kringbestuur aangedragen casus wordt de situatie geschetst waarbij op een huisartsenpost geen actuele medicatiegegevens beschikbaar zijn omdat de huisarts daar geen zorg voor heeft gedragen. Ook heeft de huisarts de patiënt niet gevraagd of die wel zijn gegevens ter beschikking wil stellen.

Bij deze casus is de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens. In deze richtlijn voor het veld staat dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat in de keten van zorg het actuele overzicht bekend en opvraagbaar is. Ook de ontvangende partij, in dit geval de huisartsenpost, heeft zijn eigen verantwoording (onderzoeksplicht), maar dat ontslaat de voorliggende partij in de keten niet van zijn plicht. Voor apotheekhoudende huisartsen geldt daarnaast dat in 2013 de beschikbaarheid van een MO bij ANW diensten expliciet als norm is benoemd door de IGZ.

Gevolgen
Als de keten niet functioneert, dan zal in geval van schade voor de patiënt, de rechter dit meewegen. Is er schade aan de patiënt dan wordt er onderzocht in hoeverre de zorgverlener heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Stuit men hierbij op een zorgverlener die bewust weigert om de medicatiegegevens beschikbaar te stellen dan is deze zorgverlener medeverantwoordelijk. Of beide zorgverleners of een van beiden aansprakelijk zijn moet worden vastgesteld door de rechter.

Standpunt bestuur
Het Drents kringbestuur wijst hiermee op ieders verantwoordelijkheid om ernst te maken met het beschikbaar stellen van deze informatie, mits de patiënt hiervoor toestemming geeft.